Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 570 dezi S 1l/12 tekutý dezinfekční prostředek

«
CLEAMEN 570 dezi S 1l/12 tekutý dezinfekční prostředek
Prodej ukončen
CLEAMEN 570 DEZINFEKCE S

Vysoce koncentrovaný prostředek určený k dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení ve službách epidemiologicky závažných, například kosmetika, solária, fitness studia, sauny, bazény a podobně.
Prostředek vyniká širokým spektrem účinku (baktericidním, fungicidním, mykobaktericidním), nízkou koncentrací (0,3 – 0,6 %) a krátkou dobou působení (1 minuta).
Neobsahuje chlór a odstraňuje velké množství vitálních forem mikroorganismů. Prostředek nenarušuje žádný materiál.

POUŽITÍ:
Na menší plochy doporučujeme aplikovat naředěný prostředek mechanickým rozprašovačem, na větší plochy aplikujte mopem.
Dezinfekci nechte působit na ošetřované ploše požadovanou dobu.
Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován.
V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat – proces dezinfekce by se předčasně ukončil. Na závěr povrchy opláchněte vodou.
Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci (10?ml do 1 litru), například pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech,
masérských salónech apod.

Spektrum účinku:
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) včetně TBC
Fungicidní: většina mikroskopických hub

Biocidní typ: 2, 4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při nákupu, prosím, uveďte IČ.

NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné
brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

Nevyvolávejte zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi): poly-(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 9,0 g, didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 8,0 g.
 
Reg. č. v ČR:  MZDR 1818/2018/SOZ
Rozhodnutie v SR: bio/873/D/05/5/CCHLP
 
UFI NV60-90R4-S00S-RASN