Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

PERLUX super compact color prací perly 32ks

«
DOPORUČUJEME
PERLUX super compact  color prací perly  32ks
kód zboží: 30401000157
EAN: 5907542746203
DPH: 21%
bez DPH: 169,42
s DPH: 205,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

PERLUX SUPER COMPACT COLOR PRACÍ PERLY NA BAREVNÉ PRÁDLO 32ks
Inovativní spojení pracího prášku a pracího gelu v jedné prací kapsli!

Toto spojení garantuje velmi vysokou účinnost praní.

Kapsle pro praní barevného prádla zároveň obsahuje složky chránící jeho barvy a zároveň zabraňující jejich vzájemnému probarvení během pracího procesu.

Dále obsahuje složky odstraňující skvrny z prádla, zabraňující žmolkování a usazování vodního kamene na elementech pračky. 

Prací kapsle jsou vhodné na praní barevného prádla, nepoužívejte je na vlnu a hedvábí, ani na praní sportovního prádla.
 Vložte prací kapsli do prázdného bubnu pračky. Na prací kapsli vložte prádlo a spusťte vhodný prací program.
 Perlux Multicaps se rozpouští i ve studené vodě, pro ideální výsledek praní doporučujeme program při 40 °C a minimální délce 60 min.

VAROVÁNÍ
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů

Jedná se pouze o sdělení informativního charakteru. Přesné znění naleznete na zadní etiketě výrobku.