Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

Laguna Quatro tablety 1 kg 4v1

«
Laguna  Quatro tablety 1 kg 4v1
kód zboží: 01300001
EAN: 8595039305704
DPH: 21%
bez DPH: 274,01
s DPH: 331,55
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Laguna Quatro tablety 4v1
Tablety určené k pravidelné dezinfekci bazénové vody s víceúčelovým užitím.
Jedny z nejkvalitnějších tablet na trhu - doporučujeme


Laguna Quatro (200g tableta) je víceúčelový přípravek určený k pravidelné dezinfekci bazénové vody, zabránění vzniku řas, odstranění nečistot pomocí flokulace a stabilizaci chloru

Použití:
- Přípravek (4v1) zajišťuje dezinfekci bazénové vody pomocí pomalu se uvolňujícího chloru, prevenci proti tvorbě řas, napomáhá odstranění mikroskopických nečistot pomocí flokulace a stabilizuje chlor.
- Použitím této 200g tablety lze ošetřit vodu v bazénu o velikosti 30 m3 na 5–7 dní při běžných podmínkách.

Návod k použití:
- Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6, proveďtepočáteční šokovou dezinfekci vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Laguna chlor šok neboLaguna modrý šíp.
- Tablety dávkujte sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem přizapnutém filtračním zařízení.
- Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 - 0,8 mg/l a pH 6,8 - 7,6.
- Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů (Laguna tester 4v1 neboLaguna tester pH/chlor).

Dávkování:
- Dle teploty vody přidávejte každých 6 - 8 dnů 1 - 2 tablety (200 - 400 g) na 30 m3 (30 000litrů) vody, 1 tabletu při teplotě do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C.

NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY PŘÍMO DO BAZÉNU!
(přímý kontakt tablety s folií může způsobit její vybělení).

Přípravek se přidává zásadně do vody a ne naopak!

Vydatnost:
- Při pravidelném provozu 1 tableta na 30 m3 vody každých 5–7 dní.

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“

Skladování:
- V původních dokonale uzavřených obalech v suchu při normální teplotě, v dobře větraných prostorách, mimo hořlavých látek, zdrojů tepla a vznícení, odděleně od potravin, nápojů akrmiv.
- Při rozkladu je nutno dopravit nádobu na velké prostranství a zaplavit velkým množstvím vody.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění:
Pozor!
Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Přípravek je silné okysličovadlo a je vysoce korozivní.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu apřipojené informace o přípravku.

NEBEZPEČÍ!
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P353 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti:
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami