Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

HIT dezinfekční gel 750 ml /12 proti bakteriím, virům a plísním WC

«
VÝBORNÁ CENA
HIT dezinfekční gel 750 ml /12 proti bakteriím, virům a plísním WC
Prodej ukončen
HIT dezinfekční gel 750 ml /12 proti bakteriím , virům a plísním

Dezinfekční a čisticí hustý gel na toalety s vůní divoké růže.

Čisticí prostředek s mycím, dezinfekčním a bělicím účinkem. Kombinace dezinfekční složky a povrchově aktivních látek zvyšuje smáčecí schopnosti, tím zaručuje vynikající mycí i dezinfekční vlastnosti.
Odstraňuje mastnotu, odolnou špínu, usazeniny, pachy a další druhy nečistot.

Použití:
Vhodný na všechny omyvatelné plochy v celé domácnosti. Používá se v ředěném i neředěném stavu.
Neředěný - WC mísy, odpady, výlevky; ředěný: podlahy, obklady, dlažby, umyvadla, vany, spáry, pracovní plochy, dřezy a další omyvatelné plochy. Lze použít i v potravinářských provozech.
Fantazijní vůně s divokou růží.
Dávkování: Neředěný aplikujte na čištěný povrch a nechte 5 minut působit. Čištění odpadu: nalijte do odpadu 1 lahve, opláchněte výlevku, nechte působit 2 hodiny, v případě silnějších usazenin prodlužte dobu působení na 8 hodin (nebo přes noc). Spláchněte horkou vodou. 
Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
750 ml  

karton: 12 ks

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:  

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P401 Skladujte při teplotě + 10°C až + 20°C
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P302 +P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.