Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

Clin čistič na okna a rámy classic - modrý 750ml/10 - doprodej

«
Clin čistič na okna a rámy classic - modrý 750ml/10 - doprodej
Prodej ukončen
Přípravek pro všechny skleněné výplně a další omyvatelné plochy, které mají mít zářivý lesk. Pro vnitřní i vnější použití. Na rámy oken, okna, parapety, zrcadla, dlaždice, umělé povrchy, vybavení koupelen a kuchyní, dveře.

Standardní větou o
nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.