Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 540 DEZI AP 1l/12 alkoholový dezinfekční prostředek

«
CLEAMEN 540 DEZI AP 1l/12 alkoholový dezinfekční prostředek
kód zboží: 00305000013
EAN: 8594011504746
DPH: 21%
bez DPH: 200,00
s DPH: 242,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 540 DEZINFEKCE PLOCH 

Alkoholový dezinfekční prostředek je určen pro dezinfekci menších ploch jako jsou operační stoly, nástroje, zdravotnické prostředky, lůžka, gumová obuv, laboratorní přístroje a plochy vyžadující zvýšený dezinfekční režim.
Prostředek má vynikající dezinfekční účinky se širokým spektrem a vysokou spolehlivostí.
Prostředek se používá NEŘEDĚNÝ.
Neobsahuje chlór a odstraňuje více než 99,99% vitálních forem mikroorganismů.
Prostředek není parfemovaný.

NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné brýle / obličejový
štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100 směsi):
ethanol (CAS: 64-17-5): 20g
propan-1-ol (CAS: 71-23-8): 40g

UFI RT60-T01R-G009-206K