Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 520 dezinfekční čistící prostředek 5l na mytí ploch

«
CLEAMEN 520 dezinfekční čistící prostředek 5l na mytí ploch
kód zboží: 65188
EAN: 8594011504708
DPH: 21%
bez DPH: 709,92
s DPH: 859,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 520 dezi PPM

Koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený k ředění s vysokou mycí schopností pro vlhký úklid,
čištění a dezinfekci nádobi, ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví včetně dezinfekce zdravotnických přístrojů,
instrumentária a zařízení a pro dezinfekci při činnostech epidemiologicky závažných (úklid a dezinfekce provozoven kosmetiky, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství, masérské a rekondiční služby, solária).
Přípravek neobsahuje aldolové sloučeniny a je zvláště vhodný pro dezinfekci ploch a zařízení v potravinářském průmyslu se zvýšeným rizikem výskytu plísní a kvasinek.
Spektrum účinku: Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC. Fungicidní: většina mikroskopických hub.
Výhody použití: přípravek má spolehlivé dezinfekční účinky a velmi dobré čistící vlastnosti.
Příjemná vůně kryje dezinfekční pachy.

NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné
brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

Nevyvolávejte zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi):
didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 8,5g
peroxid vodíku (EC: 231-765-0): 3,0g
chlorhexidin diglukonát (EC: 242-354-0): 0,5g

 Rozhodnutie v SR: bio/873/D/05/2/CCHLP
UFI JQ60-90CC-500S-ENMH