Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 510 dezi PP 1l/12 koncentrovaný dezinfekční prostředek

«
CLEAMEN 510 dezi PP 1l/12  koncentrovaný dezinfekční prostředek
Prodej ukončen
CLEAMEN 510 dezi PP 1 koncentrovaný dezinfekční prostředek

Koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k ředění, pro vlhkou aplikaci, k dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky závažných (dezinfekce provozoven kosmetiky, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství, masérské a rekondiční služby, solária).
Spektrum účinku: Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC Fungicidní: většina mikroskopických hub Virucidní: HBV, HIV, rotaviry.
Výhody použití: přípravek má širokospektrou účinnost a použité dezinfekční složky nenarušují materiál dezinfikovaných ploch a nástrojů (nerezová ocel, plasty, laminované povrchy).
Příjemná vůně kryje dezinfekční pachy.

Běžná denní dezinfekce povrchů a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství a činnostech epidemiologicky závažných: 0,25% roztok (dávkujte např. na 1 L ).
Lze také použít rozprašovače a přímou aplikaci naředěného roztoku na povrch - doporučujeme používat speciální Cleamen mobil-set s mobilním rozprašovačem a lahví na opasku.
Povrchy neutírejte do sucha, tenká vrstva vytváří účinný abiogenní mikrofilm.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi):
 
kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl chloridy (EC: 270-325-2): 9,8g
propan-2-ol (EC: 200-661-7): 20,0g?

NEBEZPEČÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné
brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.