Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 442 5l na podlahy kyselé JEN PRO FIRMY

«
CLEAMEN 442 5l  na podlahy kyselé JEN PRO FIRMY
kód zboží: 00305000068
DPH: 21%
bez DPH: 549,59
s DPH: 665,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

CLEAMEN 442 NA PODLAHY KYSELÉ 5L

Koncentrovaný nepěnivý prostředek určený k ředění na tvrdé povrchy odolné kyselinám jako jsou keramické a žulové plochy.

Je vhodný na postavební úklid kde dosahuje vynikajících výsledků hned po prvním použití.
Účinně působí na cementové zbytky, hlinky po malování,cementové závoje, hořečnaté a minerální usazeniny - rez a vodní či močový kámen.
Poradí si s reliéfní – protiskluznou dlažbou a vyšlapanými cestičkami v broušených dlažbách.

Nepoužívat v kombinaci s výrobky na bázi aktivního chlóru.
Nepoužívat na materiály obsahující vápno nebo jiné nekyselinovzdorné materiály jako např. mramor, travertin, granit apod.
Aplikace může způsobit mírné zesvětlení spárů. Předejděte dlouhodobému kontaktu s nerezovými kovy.
Nepoužívat na dřevěný a dýhovaný nábytek.


Povrch nejdříve navlhčíme, a poté aplikujeme rozředěný roztok podle míry znečištění mopem nebo strojně. Po odstranění nečistot je nutné povrch několikrát omýt čistou vodou a mopem.
V případě běžných úklidů je vhodné povrch zneutralizovat lehkým postřikem z tlakového rozprašovače Cleamenem 110 a vyleštit mikrovláknovým mopem.

NEBEZPEČÍ
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

UFI QC60-80KR-X00T-S998