Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 322 12ks tablety do pisoáru + sítko

«
CLEAMEN 322 12ks tablety do pisoáru + sítko
kód zboží: 30352500006
EAN: 8594011507457
DPH: 21%
bez DPH: 414,88
s DPH: 502,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ bal.
-
CLEAMEN 322 12ks tablety do pisoáru + sítko

Tablety do pisoáru s enzymatickou náplní eliminující zápach a prodlouženou životností.

Předností je vysoká biologická aktivita založena na přítomnosti nepatogenních mikroorganismů.
Tyto se po zavlhčení aktivují a produkují enzymy, které mobilizují jejich metabolismus k likvidaci nečistot, úsad a špíny, čímž zároveň brání vzniku zápachu.

NEBEZPEČÍ
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový
štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy

 UFI 5360-R0HK-100A-S8J2