Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 311 5L zásaditý čistič na WC a keramiku Anticalc

«
CLEAMEN 311 5L zásaditý čistič na WC a keramiku  Anticalc
kód zboží: 00305000104
EAN: 8594011508898
DPH: 21%
bez DPH: 223,14
s DPH: 270,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 311 5L zásaditý čistič 750ml na WC a keramiku Anticalc

Tekutý čisticí prostředek, který zanechá vaši toaletu zářivě bílou. Je určený k odstranění minerálních usazenin a vodního kamene z toaletních mís, pisoárů a bidetů.
Je vhodný pro čištění veškerého nerezového a keramického vybavení na toaletách.
Není vhodný pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů.

Prostředek aplikujte neředěný, přímo na vnitřní stěnu toaletní mísy a dle znečištění, nechte působit asi 20 min.
Toaletu potom pročistěte štětkou včetně podvodní části a spláchněte.

NEBEZPEČÍ
H290: Může být korozivní pro kovy.
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou nebo osprchujte.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

UFI WX50-R04S-E00A-FKCX