Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 302/402 1l/12 neutralizátor pachů sanitární osvěžovač

«
CLEAMEN 302/402 1l/12 neutralizátor pachů sanitární osvěžovač
Prodej ukončen
CLEAMEN 302/402 neutralizátor pachů 1l sanitární

Neutralizátor pachů a sanitární osvěžovač. Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni.
Používá se ve spreji, buď prostým rozprašováním do prostoru, nebo přidáním do vědra při úklidu.

 Neutralizátor je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný  na stěny, sanitární vybavení, do prostoru a také na textilní čalounění, závěsy a žaluzie.
 Prostředek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni.

Při použití v čisticím roztoku zvyšuje parfemační účinek. Lze použít samostatně do vody, nebo spolu s ostatními čisticími prostředky Cleamen a Krystal.
Cleamen 302/402 neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, i v prostoru.

NEBEZPEČÍ
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

UFI 7S50-Q0RY-T00A-4W6T