Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 261 72 kusů 720g/12 tablety na mytí restauračního skla

«
VÝPRODEJ
CLEAMEN 261 72 kusů 720g/12 tablety na mytí restauračního skla
kód zboží: 00305000065
EAN: 8594011504555
DPH: 21%
bez DPH: 318,18
s DPH: 385,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ bal.
-
CLEAMEN 261 72 kusů 720g/12 tablety na mytí restauračního skla - Spülboy

Tablety jsou určeny pro mytí výčepního skla v myčkách a tlakových oplachovačích.
Pro mytí v teplé vodě neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně.
Tableta se postupně rozpustí a uvolní účinné látky.
Pro mytí ve studené vodě odstraňte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně.
Dodržujte pokyny výrobce myčky. Po umytí sklenic opláchněte pitnou vodou.
Nepoužívat jiným způsobem a pro jiné aplikace, než je stanoveno v návodu.
Přípravek je hygroskopický, před použitím nesmí přijít do styku s vlhkostí a s kapalinami.

NEBEZPEČÍ
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.