Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 241 na konvektomaty a grily 5,5kg

«
CLEAMEN 241 na konvektomaty a grily 5,5kg
kód zboží: 00305000029
EAN: 9904869692172
DPH: 21%
bez DPH: 646,28
s DPH: 782,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 241 na konvektomaty a grily 5,5kg

Koncentrovaný pěnivý prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin z konvektomatů, grilů, a částí vzduchových filtrů.
Používá se neředěný nebo ponořením v poměru 1:5. Prostředek je speciálně upraven pro aplikaci tlakovým rozprašovačem 360°.
Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkáliím.

Použití: Tlakovým rozprašovačem 360° naneste přípravek na zahřátá znečištěná místa (40-50°C) a nechte reagovat podle intenzity znečištění 5 až 20 minut.
Tlakový rozprašovač je chemicky odolný, celoplastový a dokáže pracovat i dnem vzůru.
Pracujte v rukavicích!

NEBEZPEČÍ
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy

UFI 3250-P07T-C00D-U5J9