Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 5l

«
CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 5l
kód zboží: 00305000063
EAN: 9901813588956
DPH: 21%
bez DPH: 412,40
s DPH: 499,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 5l

Tekutý vysoce koncentrovaný oplachový a leštící prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla s automatickým dávkováním.
Zamezuje tvorbě stop po minerálních úsadách a odstraňuje zbytky nečistot na mytém nádobí, dodává nádobí lesklý vzhled. Je vhodný jako druhá fáze mytí (oplachování a neutralizace) po prostředku Cleamen 230 strojní mytí nádobí, nebo Cleamen 232 strojní mytí nádobí ACTIVE
Oproti běžným prostředkům umožňuje dosažení vyššího mycího účinku při nízkém dávkování a vhodném nastavení podle místních podmínek.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

NEBEZPEČÍ
H226: Hořlavá kapalina a páry.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.