Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 141 5l nepěnivý strojní čistič na podlahy

«
CLEAMEN 141 5l nepěnivý strojní čistič na podlahy
kód zboží: 00305000087
DPH: 21%
bez DPH: 689,78
s DPH: 834,63
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 141 5l strojní čistič na podlahy

Nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů).
Je určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem.

Prostředek je určen pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu.

NEBEZPEČÍ
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

UFI Y140-K0Y1-P00F-W2JH