Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 102/202 1l/12 zvýrazňovač vůně generální

«
CLEAMEN 102/202 1l/12 zvýrazňovač vůně generální
kód zboží: 00305000058
EAN: 8594011504500
DPH: 21%
bez DPH: 197,52
s DPH: 239,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 201/202 zvýrazňovač vůně generální 1l

Vysoce koncentrovaný prostředek určený k neutralizaci pachů a zvýraznění vůně prostoru nebo pracovního roztoku.
Výborně rozkládá pachy a zanechává příjemnou svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200.
Proto je zejména určen do generálních a kuchyňských oblastí.
Při použití v mycím roztoku nezanechává olejové skvrny a zvyšuje parfemační účinek mycích lázních.
Přípravek lze použít jak spolu s ostatními prostředky modré a zelené řady Cleamen, tak i samostatně do vody.
Při aplikaci rozprašovačem přípravek nedělá skvrny na nábytku a textiliích a prostor dlouhodobě provoní.
Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách i prostoru.
Vhodné k. parfémování vodné mycí lázně, provonění prostoru pomocí rozprašovače neutralizaci pachů v tkaninách
Aplikujte rozprašovačem do prostoru.
Na větší plochy doporučujeme tlakový rozprašovač.
Při ručním mytí mopem s vozíkem nebo vědrem přidejte do vědra.

NEBEZPEČÍ
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.